Was hört ihr gerade?
RE: Was hört ihr gerade?
Beitrag #1.241


 (c  ..)~          Heart          \(._.  D)

E   L   E   F   A   N   T   E   N  L   I   E  B  E

t  ö  t  e  t   F  a   s   c  h   i   s   m   u   s
Zitat

RE: Was hört ihr gerade?
Beitrag #1.242


Zitat

RE: Was hört ihr gerade?
Beitrag #1.243


Zitat

RE: Was hört ihr gerade?
Beitrag #1.244


Zitat

RE: Was hört ihr gerade?
Beitrag #1.245
A classic gut-wrenching adrenalizer:

Annihilator: King of the Killउपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।
पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ॥
(पञ्चतन्त्रम् १.४२०)
ZitatGehe zu: