The Gendered Brain by Gina Rippon review – demolition of a sexist myth
The Gendered Brain by Gina Rippon review – demolition of a sexist myth
Beitrag #1
The Gendered Brain by Gina Rippon review – demolition of a sexist myth.
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।
पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ॥
(पञ्चतन्त्रम् १.४२०)
ZitatGehe zu: